Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

 FE POIR poziom pl-1 rgb-kopia

 

 

Projekt w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
Działanie: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałanie: „Badania na rynek”
 

Wdrożenie technologii wykonania ścian FGB ze zbrojeniem rozproszonym 

POIR.03.02.01-12-0057/21

Opis projektu:

Projekt Soley sp. z o.o. stanowi rezultat prac B+R przeprowadzonych w ramach projektu "Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów" przez konsorcjum przedsiębiorstw i jednostek naukowych, z udziałem Soley sp. z o.o. w roli lidera konsorcjum. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach konkursu 4.1.4 Projekty aplikacyjne, z udziałem dofinansowania UE. W wyniku zrealizowanych prac powstała technologia wykonywania ścian FGB z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z włókien syntetycznych, która stanowi skuteczną, trwałą, wydajną i bardzo efektywną ekonomicznie metodę zabezpieczania głębokich wykopów. Technologię charakteryzuje niski koszt wykonania i bardzo dobre parametry techniczne wytwarzanych ścian oporowych, które zawdzięczane są odpowiedniej metodzie aplikacji i opracowanej w toku prac B+R formie włókien syntetycznych. 

W wyniku realizacji prac B+R powstały zgłoszenia patentowe pn. „Wzmocniony gruntobeton” oraz „Urządzenie do formowania w gruncie ciągłych ścian z gruntu wzmocnionego środkiem wiążącym”. Oba wynalazki zostały objęte ochroną patentową. 

Realizacja projektu będzie polegała na wybudowaniu hali warsztatowej, namiotowej oraz placu utwardzonego, wyposażeniu hali warsztatowej w odpowiednie urządzenia do wytwarzania narzędzi niezbędnych przy wykonywaniu ścian FGB, a także nabyciu maszyn i urządzeń pomiarowych niezbędnych do wykonywania ścian w terenie, w miejscu realizacji. Prace budowlane zostaną zrealizowane na działce, która również jest nabywana w ramach projektu. 

 

Całkowita wartość projektu (zł): 7.632 134,00

Dofinansowanie projektu (zł): 2.477 430,00 

Termin realizacji: 2021-2023

 

 

 

 paRP UE POIR


Projekt w ramach POIR 2014-2020
Działanie 3.4 "Dotacje na kapitał obrotowy"
Umowa nr: POIR.03.04.00-12-0135/20-00
Wartość projektu: 232 329,75 zł
Dofinansowanie:
232 329,75 zł

 

 

 

 

 

 

Logo FE
Projekt w ramach POIR 2014-2020
Działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw"
Podziałanie "
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"


Innowacyjna, ekonomiczna  technologia DLM wzmocnienia nasypu kolejowego  

POIR.01.01.01-00-0493/19

 


Opis projektu.

W budownictwie kolejowym wykonanie zabiegów stabilizujących podtorze stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień technicznych i ekonomicznych. Obecnie stosowane metody wzmacniania podtorza kolejowego (kolumny: DSM, żwirowe, betonowe) są uciążliwe ze względu na konieczność częściowego demontażu napowietrznej części infrastruktury kolejowej (ze względu na wysokość maszyny budowlanej wykorzystywanej do realizacji wzmocnień) i długi czas realizacji wzmocnienia. Koszty wykonania tego typu robót stanowią sporą część inwestycji. Sposobem na ograniczenie tych problemów jest zastosowanie technologii DLM (double linear mixing), która przy użyciu niskiego nośnika narzędzi wykonuje równocześnie pod obydwoma szynami toru kolejowego wzmocnienie podtorza.

Celem projektu jest wykonanie kompletnego rozwiązania technologicznego łączącego innowacyjne narzędzie geotechniczne do wykonania wzmocnienia podtorza kolejowego panelami z gruntobetonu lub fibrogruntobetonu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie obszaru zastosowań paneli gruntobetonowych bądź fibrogruntobetonowych w kolejnictwie - obecnie najmocniej rozwijając się gałąź budownictwa infrastrukturalnego. Program badań przemysłowych obejmuje wykonanie kilku modeli podwójnych ścian w gruncie, przeprowadzenie oceny wizualnej osiowości obu ścian, badania wytrzymałościowe oraz trwałościowe. Kolejnym etapem będą prace rozwojowe polegające na wykonaniu prototypowych ścian w ośrodku badawczym, gdzie prototypowe ściany zostaną poddane długotrwałym badaniom cyklicznym/dynamicznym. Prototypy ścian równoległych będą wykonane za pomocą opracowanego w projekcie innowacyjnego narzędzia geotechnicznego w rzeczywistych warunkach gruntowych. 

Projekt będzie realizowany w konsorcjum firmy Soley Sp. z o.o. i jednostki badawczej Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 


Całkowita wartość projektu (zł): 5 184 248,38 

Dofinansowanie projektu (zł): 4 300 421,76 

Termin realizacji: 2019-2021

Projekt w ramach POIR 2014-2020
Działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw"
Podziałanie "
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"


Technologia ekonomicznych ścian szczelinowych do realizacji fundamentów, obudów wykopów i ścian oporowych

POIR.01.01.01-00-1132/18

 

 

Opis projektu.

Cel projektu: Opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego tworzącego kompozyt zdolny do przenoszenia obciążeń w konstrukcjach zginanych poprzez osadzenie w gruntobetonie zgrojenia prętowego.

W procesie budowlanym prace związane z konstrukcjami współpracującymi z gruntem stanowią jedno z najistotniejszych zagadnień technicznych i ekonomicznych. Stosowane powszechnie metody fundamentowania mogą być uciążliwe dla środowiska ze względu na utylizację urobku, potrzebę stosowania kruszyw kopalnych do betonu, drgania podczas realizacji oraz naruszenie stanu gruntu rodzimego. Koszty wykonania robót geoinżynieryjnych stanowią dużą część całej inwestycji. Sposobem na ograniczenie tych problemów jest zastosowanie kompozytów materiałowych wykorzystujących mieszaniny gruntu rodzimego z materiałem wiążącym. Powszechnie stosowane są kolumny DSM. Ze względu na mankamenty sposobu mieszania gruntu z zaczynem cementowym w konstrukcjach zginanych (palisady wykopów, ściany oporowe, fundamenty mostów) są one zbrojone tylko drogimi kształtownikami, a gruntobeton traktowany jest jedynie jako wypełnienie. Celem projektu jest wykonanie kompletnego rozwiązania materiałowo- technologicznego łączącego narzędzie do wykonania gruntobetonu in situ oraz kompozyt zdolny do przenoszenia obciążeń w konstrukcjach zginanych przez osadzenie w nim zbrojenia prętowego i ewentualnie rozproszonego. Projekt pozwoli na: zwiększenie obszaru zastosowań innowacyjnego narzędzia geotechnicznego TFOW do wykonywania ścian z gruntobetonu, wykonywanie trwałych i oszczędnych ścian oporowych z możliwością wykorzystania ich jako fundamenty oraz na wykonanie tymczasowych zabezpieczeń wykopów. Program badań przemysłowych obejmować będzie wykonanie modeli ścian w gruncie, badania wytrzymałościowe oraz trwałościowe. Poszukiwane będzie optymalne zbrojenie prętowe: stalowe, ocynkowane, kompozytowe (szklane lub bazaltowe). Końcowym etapem projektu będą prace rozwojowe polegające na wykonaniu prototypowych ścian z najkorzystniejszymi rodzajami zbrojenia wybranymi w badaniach przemysłowych. Prototypy ścian będą wykonane za pomocą opracowanego w projekcie narzędzia geotechnicznego w rzeczywistych warunkach gruntowych.

  

Całkowita wrtość projektu (zł): 8 299 271,25 

Dofinansowanie projektu  (zł): 5 348 121,06 

Termin realizacji: 2019-2021

 

 


Projekt w ramach POIR 2014-2020
Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw"

Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Innowacyjna technologia THBK wykonywania proekologicznych poziomych barier izolacyjnych w warstwach wodonośnych

 www.ochronawodpodziemnych.pl

 

NagrodyOpis projektu.

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej technologii tworzenia proekologicznych horyzontalnych barier izolacyjnych w warstwach wodonośnych. Nowatorska technologia pozwoli na wyeliminowanie najistotniejszych problemów, jakie wynikają z niedoskonałości stosowanych dotychczas metod. Do tych właściwości należą:

  • nietoksyczność, umożliwiająca stosowanie barier izolacyjnych jako ochrony przed migracją zanieczyszczeń do złóż wody pitnej, w tym wód mineralnych i leczniczych,
  • wytwarzanie kołowej poziomej bariery z jednego odwiertu o większej średnicy niż przy dotychczas stosowanych technologiach,
  • niskie koszty wytworzenia bariery izolacyjnej,
  • trwałość wykonanej przesłony poziomej

 Zobacz nasze nagrody

Całkowita wartość projektu (zł): 4.523.215,35

Dofinansowanie projektu (zł): 3.013.406,32 

Termin realizacji: 2016-2019 

 

 

 

 

Projekt w ramach POIR 2014-2020 
Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe"
Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne"


Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów

www.fibrogruntobeton.pl

 

Opis projektu.
Projekt zakłada opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu.

fgb-logoPrace geoinżynieryjne należą do najtrudniejszych w całym procesie budowlanym. Wymagają one ogromnego doświadczenia zarówno projektowego jak i wykonawczego. Prace te często wiążą się z potrzebą wywozu gruntu, wprowadzaniem niekorzystnych drgań, naruszeniem stanu gruntu rodzimego, co jest uciążliwe dla otaczającego środowiska. Jednym ze sposobów modyfikacji właściwości gruntu, częściowo eliminującym wspomniane negatywne oddziaływania, jest wprowadzanie do niego zaczynu cementowego. Dzięki takiemu zabiegowi powstaje kompozyt zwany gruntobetonem, z którego wykonywane są między innymi palisady z kolumn DSM. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu. Innowacyjny materiał i technologia przyczynią się do nowego spojrzenia na spektrum zastosowań tego typu konstrukcji. Jednym z celów projektu jest dokładne rozpoznanie właściwości mechanicznych i technologicznych gruntobetonów wytwarzanych na bazie nowoczesnych spoiw mineralnych. Zasadniczą jednak innowacyjną modyfikacją materiałową będzie wprowadzenie do mineralnej matrycy gruntobetonowej zbrojenia rozproszonego w postaci syntetycznych włókien pochodzących z materiałów odpadowych. Projekt swym zakresem obejmować będzie obszerny program badań przemysłowych, dających pełne rozpoznanie co do jakościowego i ilościowego wpływu zmiennych czynników materiałowych na właściwości kompozytów oraz dostosowanie istniejących zasobów technicznych do pracy z zaczynem cementowym zawierającym zbrojenie rozproszone. Planowane działania obejmują badania przemysłowe realizowane w skali laboratoryjnej i pół-technicznej. Ostatnim etapem projektu będą prace rozwojowe polegające na wykonaniu obudów wykopów z fibrogruntocementu w rzeczywistych warunkach gruntowych.

Całkowita wartość projektu (zł): 5.846.712,54 

Dofinansowanie projektu (zł): 4.619.274,36 

Termin realizacji: 2016-2018  

 

Logo FE

 

 

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.